tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Historia Zespołu Szkół "Twoja Przyszłość"

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Początki nie były łatwe. We wrześniu 1994 roku rozpoczęło naukę 22 uczniów w klasach I - V. Wiadomość o wysokim poziomie nauczania rozeszła się jednak szybko i w progach szkolnych pojawili się nowi adepci. Systematycznie uczniów przybywało. W ostatnim roku szkolnym przed wprowadzeniem reformy oświatowej w ośmioletniej szkole pobierało naukę 108 uczniów.

W 1999 roku zgodnie z założeniami reformy przekształcono szkołę podstawową w sześcioletnią i utworzono Niepubliczne Gimnazjum nr 1.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zdecydowaliśmy o utworzeniu Prywatnego Przedszkola "Skrzaty z Przyszłością", a kolejnym etapem było Multimedialne Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, kształcące specjalistów w zakresie komputerów, które funkcjonowało w latach 2002-2013.

Kolejna reforma systemu edukacji z roku 2016 spowodowała dalsze zmiany organizacyjne naszych placówek - gimnazjum zostało przekształcone w Prywatną Szkołę Podstawową "Akademia Młodych", a z myślą o zapewnieniu ciągłości nauki przyszłych ósmoklasistów powołaliśmy do życia Pierwsze Akademickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące.

Obecnie Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" i Akademicki Zespół Szkół Prywatnych liczą 320 uczniów, a wiedza przekazywana jest przez ponad 30 nauczycieli.

Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" należy do najprężniejszych i liczących się na terenie Zagłębia placówek oświatowych. Świadczy o tym chociażby rosnąca z roku na rok liczba uczniów, jak również wysokie wyniki uzyskiwane na egzaminach zewnętrznych.

Szkoła zapewnia opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00. Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy. Chlubą szkoły jest punktowo-procentowy system oceniania wiedzy i umiejętności. Oznacza to, iż uczniowie nie otrzymują ocen, lecz punkty, które z kolei są przeliczane na procenty. Zmusza to uczniów i nauczycieli do systematyczności w pracy i ocenianiu, a rodzicom daje całościowy obraz postępów dziecka w nauce. Wyniki uczniów rodzice mogą na bieżąco śledzić poprzez Internetowy Dzienniczek.

Szkoła idzie z duchem czasu - wyzwania XXI wieku powodują, że szczególny nacisk kładzie się na naukę języków obcych. W naszej placówce dzieci już w przedszkolu mają kontakt z językiem angielskim. W szkole podstawowej uczą się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Od klasy czwartej wprowadziliśmy drugi język - niemiecki lub hiszpański, którego nauka kontynuowana jest, już jako języka obowiązkowego, od klasy 7.

Tradycja i nowoczesność w naszej szkole idą ze sobą w parze i nawzajem się przenikają. Co roku organizujemy klasowe wigilie, jasełkowe przedstawienia, uroczystości rocznicowe, akademie z okazji świąt państwowych lub religijnych. Wieloletnią tradycją szkoły są także śródroczne wyjazdy na zieloną szkołę.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w rozmaitych imprezach kulturalnych, wycieczkach przedmiotowych i integracyjnych. Z nieskrywaną radością przyjmują wyjazdy zarówno do teatru czy filharmonii. Istotnym osiągnięciem szkoły jest fakt, że jako jedyna placówka w Sosnowcu należy do Stowarzyszenia Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i współpracuje z innymi szkołami należącymi do powyższego stowarzyszenia. Pozwala to nauczycielom jak i uczniom na wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą - tak potrzebną w czasie dokonujących się przemian w systemie edukacji.

Aby zapewnić uczniom atrakcyjne metody nauczania pedagodzy tworzą własne programy nauczania, podnoszą swoje kwalifikacje.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu usług edukacyjnych naszej placówki jest uzyskanie w 2003 roku tytułu - "Szkoła z klasą" w akcji zorganizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości". Tym samym Śląski Kurator Oświaty zaświadczył, że szkoły wdrożyły system zarządzania jakością i zapewniania jakości w obszarach: koncepcja pracy szkoły, zarządzanie i organizacja, kształcenie, wychowanie i opieka. Wszystkie projekty i programy, w których uczestniczymy, oraz zdobyte przez szkołę certyfikaty można obejrzeć tutaj.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych. Uczeń nie boi się innego ucznia i nauczyciela. Pomimo obecności w jednym budynku dzieci od lat 3 do 19 nie spotykamy u nas przemocy i zachowań agresywnych.

Cieszymy się, że są rodzice, którzy zadają sobie sprawę z konieczności inwestowania w swoje dzieci i pragną tworzyć lepszą przyszłość dla następnych pokoleń.
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".